img baltic img norway
No warnings

O nas

Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni jest jedną z najstarszych instytucji naukowo - badawczych na Wybrzeżu. Działalności rozpoczął w 1920 roku jako Wydział Meteorologiczny Urzędu Hydrograficznego przy Marynarce Wojennej RP a następnie na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1921 r. jako Wydział Morski przy Państwowym Instytucie Meteorologicznym. Zadaniem Wydziału było prowadzenie morskiej i brzegowej osłony meteorologicznej. Siedziba Oddziału Morskiego IMGW-PIB

 

Oddział prowadzi działalność na obszarze województw: zachodnio - pomorskiego, pomorskiego a także na polskich wodach terytorialnych na Bałtyku. Zakres tej działalności obejmuje:

  • prowadzenie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i oceanograficznej,
  • opracowywanie i upowszechnianie prognoz meteorologicznych i hydrologicznych oraz ostrzeżeń o groźnych zjawiskach atmosferycznych, zagrożeniach powodziowych, wezbraniach sztormowych, zlodzeniach morza i rzek,
  • prowadzenie meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego,
  • realizację prac naukowo – badawczych z dziedziny klimatologii oraz prac metodycznych z zakresu morskich prognoz meteorologicznych i hydrologicznych,
  • prowadzenie monitoringu Bałtyku oraz opracowywanie charakterystyk stanu ekologicznego środowiska morskiego i strefy brzegowej południowego Bałtyku, publikowanie raportów o stanie i zanieczyszczeniach tego środowiska oraz prowadzenie bazy danych w tym zakresie,
  • współpraca z regionalnymi organami administracji państwowej oraz samorządowej w zakresie identyfikacji stref zagrożonych powodzią oraz osłony przeciwpowodziowej
  • opracowywanie opinii i ekspertyz obejmujących informację o stanie zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych, o stanie zanieczyszczeń środowiska południowego Bałtyku i innych,
  • udział w realizacji międzynarodowych projektów badawczych o tematyce dotyczącej środowiska morskiego,
  • udział we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej na obszarze działania Oddziału Morskiego,
  • szeroką współpracę zagraniczną z krajami bałtyckimi w ramach Konwencji Helsińskiej a także z Litwą, Rosją i Niemcami w zakresie działania służby hydrologiczno- meteorologicznej.