img baltic img norway
No warnings

Model szacowania zanieczyszczeń

Zgodnie z Harmonogramem realizacji Projektu Baltic Compass jednym z podstawowych zadań partnera projektu (IMGW PIB) jest opracowanie przewodnika optymalnej metody szacowania ładunku obszarowych zanieczyszczeń rolniczych odpływających ze zlewni rzecznej do morza. Dla realizacji tego zadania w zlewni pilotowej rzeki  Redy zainstalowany zostanie model szacowania odpływu ładunku zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego: SWAT (Soil Water Assessment Tool- an hydrology model with the following components: Weather, surface runoff, return flow, percolation, evapotranspiration, transmission losses, pond and reservoir storage, crop growth and irrigation, groundwater flow, reach routing, nutrient and pesticide loading, water transfer/. W wyniku spotkań roboczych  z ekspertami  zewnętrznymi ustalono, że wykorzystanym narzędziem będzie model SWAT/ Neitsch et al. 2005/ w wersji SWAT 2005 lub 2009 wraz z interfejsem GIS ArcSWAT. 

Kalibracja modelu wymaga przygotowania struktury modelu, obejmującej:

  • Wyznaczenie podziału zlewni Redy na zlewnie cząstkowe w oparciu o NMT /Numeryczny Model Terenu/ i mapę sieci rzecznej

  • Reklasyfikacja mapy pokrycia terenu /użytkowania ziemi/ i aktualizacja bazy danych pokrycia terenu i wzrostu roślin /CORINE Land Cover/

  • Opracowanie  bazy danych gleb użytkownika i reklasyfikacja mapy glebowej

  • Wyznaczenie podziału zlewni  cząstkowych na jednostki ”Hydrologic Response Units”, na podstawie mapy pokrycia terenu, mapy glebowej i mapy spadków terenu oraz danych statystycznych struktury zasiewów

  • Identyfikacja i parametryzacja praktyk rolniczych stosowanych dla głównych upraw w zlewni Redy

  • Hydrologiczna i meteorologiczna kalibracja modelu

Schemat działania modelu
Schemat działania modelu

Zainstalowany w zlewni Redy  model wykorzystany będzie  do przeprowadzenia obliczeń i symulacji związanych z analizą scenariuszową. Podstawą obliczeń są wyniki automatycznych i ciągłych pomiarów stężeń azotanów i azotynów oraz mętności /FTU/ z częstotliwością co 1h, wykonywane w rzece, w profilu zamykającym część zlewni użytkowanej rolniczo. Pomiary wykonywane są za pomocą spektrometru zanurzonego i zainstalowanego na stałe w nurcie rzeki. Urządzenie  posiada oprogramowanie do kalibracji mierzonych parametrów, oprogramowanie do transmisji i obróbki wyników oraz ich prezentacji.