img baltic img norway
No warnings

Grupy wykonawcze

Projekt jest realizowany przez 23 partnerów Projektu w pięciu Grupach Roboczych (Work Packages –WP) :

1. WP 1 Management

2. WP 2 Communication

3. WP 3 Best practice utilization

Zadania:

Rozpoznanie najlepszych przykładów wykorzystania praktyk oraz innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego w zakresie zarządzania, biznesu i technologii.

1) Określenie, ranga i wybór istniejących innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na małą skalę w zakresie gospodarki odpadami i ściekami;

2) Opracowanie metodologii wprowadzenia najlepszych praktyk zarządzania i innowacyjnych rozwiązań w ramach różnych polityk;

3) Przeniesienie narzędzi, doświadczenia do sieci ośrodków doradztwa rolno-środowiskowego i innych grup docelowych Projektu w różnych regionach , w tym do Rosji;

4) badania i analizy najlepszych praktyk, poprzez testowanie praktycznych działań i modelowania w wybranych obszarach pilotażowych.

4. WP 4  Investment preparation

Cel: przyspieszenie tempa inwestycji dla najlepszych dostępnych technologii i rozwiązań;

Zadania:

1) Stworzenie regionalnej sieci ośrodków rolno-środowiskowych w celu identyfikacji i informowania o możliwościach biznesowych w rolnictwie i innowacyjnych aspektach polityki (CBMI);

2) Przygotowanie i przeprowadzenie badań sektorowych w sprawie ram prawnych, technologicznych i ekonomicznych oraz barier dla wybranych i priorytetowych  technologii rolno-środowiskowych (CBMI);

3) Rozpowszechnianie informacji na temat odpowiednich technologii rolno-środowiskowych;

4) Określenie i wybór projektów inwestycyjnych w technologii rolno-środowiskowej, które mają znaczenie dla tego regionu,

5) Wdrożenie trzech regionalnie odpowiednich rolno-środowiskowych projektów pilotażowych i przygotowanie studiów wykonalności oraz  planów finansowania dla co najmniej dwóch innych projektów przewidzianych do realizacji.

5. WP 5  Comprehensive assessment and scenarios

Cel: Nowe perspektywy dla zintegrowanego, naukowego systemu wspomagania decyzji poprzez zoptymalizowane oceny  spływów rolniczych w kontekście planowania przestrzennego.

Zadania:

1. Przegląd obecnych metod oceny spływu zanieczyszczeń rolniczych /substancji odżywczych/ w całym BSR/ Basenie Morza Bałtyckiego/ w celu poprawy ich  porównywalności.

2. Wykazanie i dostosowanie do różnic w identyfikacji obszarów ryzyka spływu zanieczyszczeń rolniczych /substancji odżywczych/ dla  geograficznych priorytetów i wybór najbardziej odpowiednich środków zaradczych.

3. Ocena efektywności kosztowej wybranych najlepszych praktyk zarządzania w małych zlewniach

4. Ustanowienie związku pomiędzy ochroną wód i względami bezpieczeństwa biologicznego, jako dodatkowego impulsu dla działań, inwestycji i integracji polityk.

5. Stworzenie kompleksowego systemu  wspomagania podejmowania decyzji , opartego  na powiązaniu środowiska, produkcji rolnej, warunków  społeczno-gospodarczych, sanitarnych i weterynaryjnych  

6. WP 6  Governance and policy adaptation.

Cel :Wzmocnienie adaptacji procesów zarządzania w zintegrowany rozwój polityki rolno-środowiskowej oraz zwiększanie integracji w regionie, zwłaszcza w kontekście HELCOM i priorytetów UE.

Zadania:

1) weryfikacja dotychczasowych praktyk na łagodzeniu eutrofizacji Morza Bałtyckiego i zaleceń z tym związanych

2) Wspieranie wielostronnego uczestnictwa w przeglądzie i analizie wdrożenia Bałtyckiego Planu Działań /BSAP/ w regionalnych politykach i dyrektywach BSAP;

3) Wsparcie w adaptacji i harmonizacji działań i celów zawartych w BSAP z uzupełnieniem polityk rolno-środowiskowych oraz podejmowanych działań,

4) upowszechnianie najlepszych praktyk zarządzania, w celu wsparcia krajów regionu Morza Bałtyckiego i Komisji Europejskiej w rozwoju innowacyjnych rozwiązań instytucjonalnych i instrumentów polityki dla skutecznej realizacji BSAP.