img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

MOMENT

Informacje ogólne

ftp img imagesen2

PROJEKT MOMENT
MODERN WATER MANAGEMENT IN THE SOUTH BALTIC SEA
ftp img project moment img logo
Celem projektu MOMENT, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest poprawa metod zarządzania wodami i poszerzenie wiedzy dotyczącej wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej na poziomie lokalnym, a także Bałtyckiego Planu Działania, ukierunkowanego na przywrócenie dobrego stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego. Główną ideą Projektu jest sprawdzenie efektywności i rozwijanie nowoczesnej metody gospodarowania wodami opartej na Partnerstwach Użytkowników Wód – czyli podjęcie próby zaangażowania lokalnych społeczności, instytucji i organizacji w gospodarowanie wodami w ich najbliższym otoczeniu. Wszystkie działania w projekcie mają przyczynić się do poprawy stanu wód oraz ograniczenia odpływu zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego.
ftp img project moment img logo2 ftp img project moment img logo3