img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

PL0223

W dniu 30. kwietnia 2011 roku zakończono realizację projektu PL0223 „System wymiany informacji o stanie ekosystemu Zalewu Wiślanego w ramach polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej”, dofinansowanego przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt był realizowany w Oddziale Morskim IMGW-PIB przez Ośrodek Oceanografii i Monitoringu Bałtyku we współpracy z partnerem norweskim NIVA (Norweski Instytut Badań Wody) oraz partnerami rosyjskimi w okresie od października 2008 roku do kwietnia 2011 roku.

Zgodnie z Planem Wdrażania Projektu zrealizowano wszystkie zamierzenia i osiągnięto zakładane wskaźniki.W ramach Działania 1 osiągnięto najważniejszy cel, jakim było zbudowanie trwałych ram współpracy polsko-rosyjskiej w zakresie wymiany danych o stanie Zalewu, czego wyrazem są podpisane porozumienia o współpracy i wymianie danych.

Pierwsze w historii współpracy IMGW-PIB z Obwodem Kaliningradzkim „Porozumienie o wymianie bieżących danych i informacji meteorologicznych, hydrologicznych i oceanograficznych” pomiędzy odpowiednimi służbami IMGW-PIB i Obwodu Kaliningradzkiego zostało podpisane podczas końcowej konferencji projektu, w dniu 29 marca 2011 roku (http://www.baltyk.pogodynka.pl/index/aktualnosci/Zakonczenie_projektu).

Drugim jest porozumienie o współpracy naukowej pomiędzy IMGW-PIB i AO IO RAN.

Wynikiem wspólnych prac było między innymi opracowanie programu wspólnych badań monitoringowych na obszarze całego Zalewu Wiślanego-Kaliningradzkiego, to jest i po stronie polskiej i po stronie rosyjskiej.W ramach realizacji Działania 2 zorganizowano i sfinansowano 7 narad roboczych w Polsce, Rosji (Kaliningrad) i w Norwegii dla partnerów rosyjskich i norweskiego. Narady dotyczyły ustalania harmonogramu prac dla partnerów rosyjskich jak również podsumowywania wyników podjętych działań.W Działaniu 3 wykonano 2 rejsy monitoringowe na obszarze całego Zalewu Wiślanego-Kaliningradzkiego na podstawie wspólnego programu monitoringowego. Badania wykonywano zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej Komisji Europejskiej (60/KE/2000) oraz z rekomendacjami HELCOM.

Wszystkie pozyskane dane posłużyły do utworzenia bazy danych wykorzystując informatyczny system środowiskowy ENSIS (Environmental Surveillance and Information System) udostępniony przez partnera projektu – Norweski Instytut Badań Wody. Baza została uzupełniona o wyniki badań jakości wód Zalewu Wiślanego wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegaturę w Elblągu za zgodą Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W wyniku prowadzonych prac wdrożono zakupiony model hydrodynamiczny MIKE 3D z modułem jakości wody EcoLab. Model jest uruchamiany codziennie w trybie operacyjnym od marca 2011 roku, a wyniki prognoz są dostępne na stronie internetowej http://baltyk.pogodynka.pl/prognozyspecjalistyczne/zalew_wislany.W ramach Działania 4. przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów szkoleniowych. Polscy i rosyjscy specjaliści uczestniczyli w szkoleniu z metod monitoringu wód przejściowych zgodnego z RDW i zaleceniami HELCOM, które zostało przygotowane i poprowadzone przez ekspertów z Ośrodka Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni oraz NIVA.

Inny cykl szkoleń dotyczył programu ENSIS. Większość z nich miała formę warsztatów i była przeprowadzana przez Norweski Instytut Badań Wody, przy udziale pracowników Ośrodka oraz firmy GEOMOR.W zakresie promocji projektu, w Działaniu 5. opracowywano materiały informacyjne o projekcie, które zamieszczono w folderach oraz na głównej stronie internetowej IMGW-PIB (www.imgw.pl) i stronie dedykowanej projektom dofinansowywanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (www.baltyk.pogodynka.pl). Projekt był prezentowany na forum krajowym podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Niechorzu w październiku 2010 r., jak i 2. międzynarodowej konferencji „On the Dynamics of Coastal Zone of Non-Tidal Seas” w Bałtijsku w czerwcu 2010 roku.

Kontynuując promocję rezultatów projektu, wspólnie z partnerami rosyjskimi zostanie przedstawiona prezentacja posterowa pt: „Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna w ramach projektu PL0223 na rzecz zintegrowanego zarządzania przygranicznym obszarem Zalewu Wiślanego” podczas 8. Kongresu Oceanografów Bałtyckich w St. Petersburgu w sierpniu 2011 roku.