img baltic img norway
No warnings
Worth seeing

Usługi analityczne

Doświadczeni Specjaliści w dobrze wyposażonych laboratoriach  wykonują badania fizyczne, chemiczne i biologiczne zgodnie z metodyką przedstawioną w „Podręczniku do Zintegrowanego Programu Monitoringu Morza Bałtyckiego (HELCOM COMBINE) i zasadami zapewnienia jakości przedstawionymi w „Guidelines on Quality Assurance of Chemical Measurements” oraz zaleceniami grupy ekspertów HELCOM ds. Zapewnienia Jakości Pomiarów Biologicznych, a także Polskimi Normami.

 • przygotowanie próbki – mineralizacja, ekstrakcja, liofilizacja, homogenizacja, sporządzenie wyciągu wodnego

 • oznaczanie stężenia soli biogenicznych: azotu i fosforu całkowitego, azotanów, azotynów, amoniaku, fosforanów, krzemianów

 • oznaczanie stężenia tlenu rozpuszczonego i siarkowodoru, BZT5, ChZT, chlorków

 • znaczanie ogólnego węgla organicznego, rozpuszczonego węgla organicznego, węgla nieorganicznego, węgla całkowitego, sadzy

 • oznaczanie: mętności wody, zawiesiny ogólnej, materii organicznej, suchej masy, substancji rozpuszczonych, suchej pozostałości, zawartości tłuszczu

 • oznaczanie substancji szkodliwych:

  • pierwiastków metalicznych: cynku, miedzi, ołowiu, kadmu, chromu, niklu, sodu, wapnia, potasu, magnezu, żelaza, glinu, manganu
  • radionuklidów długożyciowych (stront, cez)
  • związków z grupy pestycydów chloroorganicznych, polichlorowanych bifenyli
 • oznaczanie makrozoobentosu: składu gatunkowego, liczebności, biomasy

 • oznaczanie stężenia chlorofilu-a

 • granulometria/uziarnienie