img baltic img norway
Brak ostrzeżeń

Centrum Modelowania Powodzi i Suszy

Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni

 

CMPiS w Oddziale Morskim w Gdyni realizuje zadania Dyrektywy 2007/60/WE z dnia 23 października 2007r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim tzw. „Dyrektywa Powodziowa:

1. Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego – do 22 grudnia 2011.

2. Opracowanie map zagrożenia powodziowego - do 22 grudnia 2013.

3. Opracowanie map ryzyka powodziowego – do 22 grudnia 2013.        

 

W celu realizacji m. in. Dyrektywy Powodziowej w Polsce powstał projekt ISOK–  Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wnioskodawcą projektu jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. Projekt jest realizowany przy współudziale wymienionych niżej instytucji, które wspólnie z IMGW – PIB utworzyły Konsorcjum na rzecz realizacji projektu: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 

 

http://isok.imgw.pl/

http://www.konferencja-isok.pl/

Obszar działalności CMPiS w Gdyni (Rys. 1) to zlewnie: rzek przymorza, rzek uchodzących do Zalewu Szczecińskiego, rzek uchodzących do Zatoki Gdańskiej w tym Żuławy Gdańskie, Żuławy Wielkie, rzek uchodzących do Zalewu Wiślanego w tym Żuławy Wielkie, Żuławy Elbląskie, prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dopływów Wisły od Nieszawy oraz polską strefę przybrzeżną Morza Bałtyckiego,  Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany.

Obszar działalności CMPiS w Gdyni.
Rys. 1. Obszar działalności CMPiS w Gdyni.


Pracownicy CMPiS to wykwalifikowani specjaliści GIS oraz specjaliści do spraw modelowania matematycznego, a zadania w zakresie wdrażania Dyrektywy Powodziowej są realizowane przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania i najnowocześniejszego sprzętu.

Modele matematyczne budowane są w programach MIKE 11 z wykorzystaniem przekrojów poprzecznych koryta rzeki i dolinowych, MIKE 21 oraz MIKE 3D z  wykorzystaniem numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu pokrycia terenu uzyskanego z lotniczego skaningu laserowego LIDAR (Rys. 2) oraz w programie MIKE FLOOD. W budowie modeli uwzględniane są budowle hydrotechniczne i mostowe wpływające na zmiany warunków przepływu w rzekach. Obliczenia prowadzone są dla trzech scenariuszy:

1. o wysokim prawdopodobieństwie powodzi, czyli dla przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia p=10%,

2. o średnim prawdopodobieństwie powodzi, czyli dla przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%

3. o niskim prawdopodobieństwie powodzi, czyli dla przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia p=0,2%.


Fragment numerycznego modelu pokrycia terenu dla zlewni rzeki Drwęcy.
  Rys. 2. Fragment numerycznego modelu pokrycia terenu dla zlewni rzeki Drwęcy.

 W wyniku modelowania dwuwymiarowego, oprócz rzędnych zwierciadła wody o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, ustalane są dodatkowo parametry: punktowe prędkości i kierunki przepływu, rozkład głębokości, podział przepływu w korycie i na terenach zalewowych (Rys. 3).

Wyznaczone parametry przedstawiane są na mapach w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych „1992”, w Europejskim Układzie wysokości Kronsztad 86, przy wykorzystaniu  systemu informacji geograficznej (GIS), w programie ArcGIS.

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są mapy ryzyka powodziowego, określające potencjalne szkody  dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej związane z powodzią.

Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego granice obszarów zagrożonych powodzią zostaną uwzględnione w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. Dzięki takim działaniom zidentyfikowane zostaną obszary szczególnie narażone na niebezpieczeństwo powodzi i wyłączone z zabudowy.


Zasięg historycznej fali powodziowej wraz z głębokościami wody, marzec 2005 r. – Nowe Miasto Lubawskie nad rzeką Drwęcą (MIKE 21).

Rys. 3. Zasięg historycznej fali powodziowej wraz z głębokościami wody, marzec 2005 r. – Nowe Miasto Lubawskie nad rzeką Drwęcą (MIKE 21).


Wizualizacja 3D
Rys. 4. Wizualizacja 3D zasięgu wody o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% – Nowe Miasto Lubawskie nad rzeką Drwęcą.


   Wyniki modelowania matematycznego na obszarach Żuław Wiślanych: Żuław Gdańskich, Wielkich i Elbląskich, a także na Nizinach Nadwislańskich i Nadzalewowych zostaną wykorzystane w Programie Żuławskim „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030” koordynowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 img news
Copyright IMGW PIB 2009 - 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone.