img baltic img norway
No warnings

PL0103 SeAMan

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni zrealizował projekt pod tytułem: „Wzmocnienie zdolności administracyjnych w zarządzaniu ochroną środowiska polskiej strefy przybrzeżnej.” Projekt trwał 4 lata, a jego całkowity koszt wyniósł 360 000 euro, gdzie 85% (306 000 euro) zostało dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 54 000 euro ze środków na działalność IMGW (m.in. środki z ministerstw: MŚ, MEiN).

Celem projektu było zbudowanie zintegrowanego systemu informacyjno-informatycznego służącego zarządzaniu informacją o środowisku morskim polskiej strefy przybrzeżnej oraz usprawnieniu obiegu informacji bieżących i prognozowanych, wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji oraz dokonywaniu ocen jego stanu przez samorządy lokalne i regionalne.

Istniejący w 2006 roku (przed rozpoczęciem realizacji projektu SeAMan) system monitoringu był bardzo zróżnicowany, równolegle był prowadzony monitoring helsiński, krajowy i lokalny często różniące się metodyką badań. W przypadku pomiarów poziomów wody także istniały różne systemy: europejski w ramach ESEAS – Europejskiej Służby Poziomów Morza, krajowy - IMGW oraz lokalne np. portowe. Dane pomiarowe były gromadzone w rozproszonych bazach danych, zaś ich dostępność zależała nie tylko od ustanowień prawnych (np. prawo autorskie, wymagania instytucji finansującej badania itp.) ale również od możliwości technicznych ich prezentacji (narzędzia, programy, posiadanie ftp itp.). Brak odpowiedniej infrastruktury sprawnej wymiany danych i informacji często utrudniał efektywne zarządzanie, co w sytuacjach kryzysowych i występowania ekstremalnych zagrożeń (spiętrzenia sztormowe, rozlewy olejowe, zakwity toksycznych glonów, poszukiwanie rozbitków) jest niezwykle istotne. Stworzenie sprawnego systemu wczesnego ostrzegania zwiększyło zdolności instytucjonalne administracji oraz wpłynęło na jakość decyzji administracyjnych przez łatwiejszy i szybszy dostęp do aktualnych i prognozowanych danych, a przez to powinno zmniejszyć ilość spraw spornych, odwołań od decyzji lub procesów przed sądem administracyjnym. Infrastruktura informatyczna i szkolenia stymulowały współpracę pomiędzy użytkownikami systemu, wymianę wiedzy i ekspertyz, wzmocniły zdolności regionu w zakresie zarządzania danymi o środowisku morskim i strefie przybrzeżnej. Przyczyniły się do harmonizacji z europejskimi działaniami na rzecz poprawy stanu wód morskich. więcej ...