img baltic img norway
No warnings

Wisła Śmiała

ftp img project wisla wisla

Utworzenie map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz numerycznej mapy terenu

Oddział Morski w Gdyni Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB zrealizował projekt pt. „Utworzenie map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz numerycznej mapy terenu” na podst. umowy UDA-RPPM.05.03.00-00-001/09-00 z dnia 17 listopada 2009 r. oraz aneksu nr UDA-RPPM.05.03.00-00-001/09-01 zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w 5 osi priorytetowej - środowisko i energetyka przyjazna środowisku, w działaniu 5.3 – zarządzanie informacją o środowisku. Projekt ten został współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nr umowy WFOŚ/D/542/198/2010.

Okres realizacji projektu: III.2010 – XII.2013

Całkowita wartość Projektu: 615 008,09 zł
Wartość finansowania unijnego z EFRR (75%): 460 938,83 zł
Wartość dofinansowania z WFOŚiGW: 100 000,00 zł
Środki własne: 54 069,26 zł

Celem nadrzędnym projektu było usprawnienie systemu informacji o zagrożeniach powodziowych z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu morza i zmiany klimatu do 2030 r. dla terenów zagrożonych skutkami zjawisk ekstremalnych występujących na morzu w rejonie Wisły Śmiałej. Projekt obejmuje obszar wysp Sobieszewskiej i Portowej o łącznej powierzchni 60 km2, leżący w granicach administracyjnych gminy miejskiej Gdańsk oraz koryta Martwej Wisły. Jest to obszar bardzo atrakcyjny pod względem rekreacyjno-mieszkaniowym z dużym potencjałem gospodarczym.

Celem bezpośrednim projektu było utworzenie map terenów zalewowych przy wykorzystaniu aplikacji do prezentacji informacji geograficznej – GIS, modeli matematycznych oraz numerycznej mapy terenu.  więcej...

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 
 ftp img project wisla wfos